Algemene voorwaarden Sailor Seafood

Partijen
Onderstaande partijen komen overeen hetgeen volgt in dit document:
1. Sailor Seafood, Kapel ter bede 113, 8500 Kortrijk, nader ook te noemen “ “ of “wij”.
2. De opdrachtgever, nader ook te noemen “de klant”, of “u”, “Cliënt”.

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Sailor Seafood, de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van deOpdrachtgever is uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die Sailor Seafood geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan derden.

Als een bepaling uit de voorwaarden ongeldig wordt verklaard, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Als de voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op eenovereenkomst met de Opdrachtgever, dan worden de Voorwaarden geacht op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen van toepassing te zijn.

2. Offerte, overeenkomst en optie
2.1. Een door Sailor Seafood verstuurde offerte is tot veertien (14) dagen na verzending geldig, alle door Sailor Seafood verstrekte offertes zijn onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van de leverdatum bij Sailor Seafood en zolang de capaciteit (ook van derden) strekt.
2.2. De overeenkomst tussen Sailor Seafood en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Sailor Seafood een orderbevestiging stuurt naar de Opdrachtgever op basis van de geaccepteerde offerte.
2.3. Als de offerte is gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt en deze informatie is onjuist of onvolledig, dan heeft Sailor Seafood het recht om de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen aan te passen.Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of schriftelijke gegeven opdrachten en mededelingen die plaatsvinden na de offerte, komt voor rekening van de Opdrachtgever.
2.4. Als de Opdrachtgever zekerheid wenst dat Sailor Seafood de overeenkomst ook op de gewenste datum kan uitvoeren, dan bestaat er de mogelijkheid om de datum in optie te zetten. Een optie wil zeggen dat Sailor Seafood de aanvraag blokkeert in haar agenda.Op het moment dat de datum binnen de afgesproken tijd vol raakt, zal Sailor Seafood allereerst contact met de Opdrachtgever opnemen, om te verifiëren of de optie omgezet kan worden naar een orderbevestiging. Een optie plaatsen is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten of andere verplichtingen aan verbonden. Na veertien (14)dagen vervalt de optie automatisch.

3. Uitvoering overeenkomst
3.1. Sailor Seafood zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting, op basis van de door de Opdrachtgever opgegeven aard van het evenement, aantallen en omstandigheden.
3.2. Sailor seafood is enkel gehouden om informatie te geven over allergenen voor zover dat wettelijk gezien verplicht is en als de Opdrachtgever daarom vraagt.
3.3. Sailor seafood bereid en maakt eten in een omgeving waar ook producten met noten, pinda’s, mosterd, selderij, gluten, sesam, soja en sulfiet worden verwerkt.Ondanks alle voorzorgen is het mogelijk dat het eten van de catering sporen van deze allergenen bevatten.3.4. Indien Sailor seafood catering levert, zonder personeel, heeft de Opdrachtgever twee uur na levering de garantie op de kwaliteit van het eten en drinken mitsOpdrachtgever de instructies van Sailor seafood over het bewaren, presenteren en serveren, opvolgt.
3.5. Sailor Seafood mag op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van catering diensten aan één of meerdere gasten (die zijn uitgenodigd door de Opdrachtgever) beëindigen wanneer de gast zich zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het bedrijf van Sailor seafood of op de locatie van het evenement ernstig wordt verstoord. Sailor seafood is alsdan niet gehouden tot betaling van eenschadevergoeding aan de Opdrachtgever.
3.6. Sailor seafood is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een goed van de Opdrachtgever of van diens gast(en), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
3.7. Sailor seafood bepaalt de wijze waarop, de middelen waarmee en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Sailor seafood neemt daarbij de doorOpdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.3.8. Het staat Sailor seafood vrij om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Aan de uitbesteding kunnen wettelijke- en contractuele voorwaarden van die derde verboden zijn. Deze voorwaarden zullen als dan integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst tussen Sailor seafood enOpdrachtgever. Sailor seafood zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
3.9. Sailor seafood verkoopt geen alcohol onder de 16 jaar en geen sterke drank onder de 18 jaar. Bij bestellingen moet de leeftijd kunnen worden aangetoond.

4. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW (afhaal of levering) en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of personeel, huur materialen, tenzij anders vermeld of tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In het geval van onvoorziene verhoging van kostprijs bepalende factoren mogen wij de in onze offerte vermelde prijzen die onderhevig zijn aan de onvoorziene verhoging dienovereenkomstig met maximum 15% verhogen zonder voorafgaand akkoord van de klant. Onvoorziene kosten op het tijdstip van de catering kunnen achteraf opgenomen worden in het eindfactuur.

Alle prijzen zijn informatief, voorbehouden voor fouten en onderheven aan marktschommelingen.

Sailor seafood is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen van 50% van de totaalprijs. Dit voorschot kan het volledig geoffreerde c.q. begrote bedrag bedragen.

Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald dan is hij van rechtswege in verzuim. Als de Opdrachtgever eenconsument is, dan zal Sailor seafood eerst nog een ingebrekestelling versturen waarbij de consument een termijn wordt gegund van veertien (14) dagen om alsnog aan zijn verplichting te voldoen.Als de Opdrachtgever in verzuim is, dan zijn alle gerechtelijk en buiten gerechte kosten die Sailor seafood moet maken voor rekening van de Opdrachtgever.

5. Betaling
5.1. De facturen (ook voorschot facturen) zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 14 dagen na factuurdatum.
5.2. Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand eisbaar, waarbij elke aangevatte maand volledig telt.
5.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid meevan de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.
5.4. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast moratoire intresten een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.850,00, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schade posten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

We aanvaarden enkel betaling in speciën via bancontact of via ons bankrekeningnummer. In bepaalde gevallen vragen wij van onze klanten eenvoorschot. Wij verzoeken u in dit geval binnen twee (2) weken nadat de offerte akkoord bevonden is, doch uiterlijk tien (10) dagen vóór de aanvang van uw reservering/geplaatste bestelling, het voorschot over te maken op volgend rekening nr: BE17 0019 0027 0921/ Sailor Seafood, onder vermelding van “Catering + Naam +Datum evenement”. Hiervan kan in onderling overleg schriftelijk worden afgeweken indien beide partijen akkoord gaan.

In geval van levering of afhaling van goederen zonder diensten, vragen wij u uiterlijk op het moment van de levering het afgesproken bedrag te betalen via overschrijving op ons bankrekeningnummer rek. BE17 0019 0027 0921, cash of met bancontact bijlevering/afhaling.

Men kan een datum vastleggen alvorens een keuze te maken van de catering opdracht (dit om zekerheid te hebben voor uw feest). De vastlegging van de datum kan mondeling gebeuren en aanvaard worden. De vastlegging van de datum wordt in vertrouwen genoteerd, is voor nota bindend en zal u schriftelijk bevestigd worden per mail of per brief. U heeft een kosteloze opzegtermijn van 5 werkdagen na verzending van het schrijven. Indien u nadien deze datum niet kan nakomen alvorens een offerte getekend te hebben, zullen wij u een administratieve kost + de kosten van de schade die hieruit voortvloeide aanrekenen met een minimum van € 50 en maximum € 350.

6. Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Sailor Seafood blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt

7. Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur.Veertien(14) dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaal bedrag factuur. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten.Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Sailor Seafood.

8. Opgegeven aantallen
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Sailor Seafood is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Sailor seafood het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 5 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

9. Overmacht
In geval van overmacht heeft Sailor Seafood het recht, na kennisgeving aan de cliënt haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
- Stakingen.
- Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water enenergieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.
- Iedere storing in de geregelde productie

10. Aansprakelijkheid
Sailor Seafood is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Sailor Seafood terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Sailor Seafood nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

11. Weigering cq. Be indiging van orders en/of opdrachten

Sailor Seafood behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Sailor Seafood heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Sailor Seafood te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Sailor Seafood heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voorschade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.

12. Eventuele klachten
Indien de klant klachten heeft over de kwaliteit van eten en drinken, dient hij dit onmiddellijk na constatering van eventuele afwijkingen te melden. Daarbij moet SailorSeafood in de gelegenheid worden gesteld om de gegrondheid van de klacht te (laten)onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen.Indien het onmiddellijk melden van de klacht niet mogelijk is, dient de klant de klacht de eerstvolgende werkdag bij Sailor Seafood te melden.De klant dient een klacht altijd te onderbouwen met een nauwkeurige opgave van de afwijking, alsook waar, wanneer en op welke wijze de afwijking is geconstateerd.

Alle klachten die nadien toekomen, worden als onbestaande beschouwd. Elke betwisting van het eindfactuur wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de consument behoren.
De klant verbindt zich ertoe eventuele geschillen eerst te proberen op te lossen in overleg en dialoog met Sailor Seafood.

13. Bekendmakingen
Wij hebben het recht onze diensten en naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals visitekaartjes, bedrukte onderleggers, kledij, digitale reclame op de locatie en tijdstip van de catering opdracht, alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden (o.a. op sociale media) zonder voorafgaand akkoord, tenzij u dit schriftelijk weigert bij uw reservatie. Sailor Seafood gaat er redelijkerwijze van uit dat de klant geen bezwaar heeft bij het maken en publiceren van foto's voor commerciële doeleinden op o.a. sociale media. Indien de klant dit niet wenst, laat hij dit Sailor Seafood uiterlijk 1 week voor het evenement weten via e-mail. Zelfs na het plaatsen van een bericht of afbeelding op sociale media heeft men het recht om deze te laten verwijderen. Sailor Seafood zal echter niet in gebreke worden gesteld voor het ongewenst plaatsen van informatie, afbeeldingen en / of berichten op (sociale) media indien de klant niet vooraf schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij dit niet wenst. De betreffende afbeelding of informatie zal in dat geval gewoon verwijderd worden.

14. Informatieplicht van de klant
Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van uw evenement vernemen wij graag de volgende definitieve gegevens (voor nota bindend):
1. Het aantal gasten waarvoor de reservatie/bestelling bestemd is, voor nota bindend;
2. De exacte locatie en tijdsbepaling;
3. Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen;
4. De naam en adres voor verzending van de nota ( Btw-plichtigen zijn gebonden hun gegevens te vermelden );
5. Overige details zoals bedienend personeel, wensen ten behoeve van decoratie. Alles waarover geen expliciete afspraken zijn gemaakt, wordt door de klant verzorgd.

15. Veiligheid en hygiëne
Wij zullen de locatie bezoeken volgens afspraak om na te gaan welk materiaal nodig zal zijn, dient gehuurd te worden en om de brandveiligheid en hygiëne te controleren. Wij ontbinden de opdracht zonder kosten voor de klant indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie van het gebeuren niet gegarandeerd kunnen worden.
Sailor Seafood kan op basis van deze ontbindingsredenen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding ten opzichte van de klant. De klant verbindt zich ertoe eenlocatie te kiezen voor zijn evenement die de organisatie ervan op een gedegen wijze toelaat, zowel wat de keuken als de zaal / het restaurant betreft. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor voldoende grote, hygiënische en functionerende koelingen en diepvriezers op de plaats en het tijdstip van het evenement. De klant maakt eveneens alle nodige afspraken met de eigenaar van de feestlocatie (sleutels, borden, bestek, elektriciteit, water, gas, ... ) en betaalt het gebruik en verbruik van nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. Alle noodzakelijke benodigdheden moeten ter beschikking zijn van het keuken- en bedieningsteam.

16. Verantwoordelijkheden in geval van afhaal van voeding en bijhouden van overschotten

Vanaf het moment dat de klant de voedingsmiddelen bij ons afhaalt, is hij of zij verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne m.b.t. de afgehaalde voedingsmiddelen. Gekoelde gerechten moeten op een temperatuur onder de 7°C worden vervoerd, ingevroren gerechten op maximum -18°C en warme gerechten op tenminste 65°C. Indien de klant niet beschikt over geschikte transportmiddelen, kan hij of zij bij ons een thermobox huren of een thermotas aankopen.Op de plaats en het tijdstip van de gelegenheid is het in dit geval ook de verantwoordelijkheid van de klant om het eten op de hierboven aan gegeven temperaturen te bewaren / aan te bieden. Voedingsmiddelen worden onverwijld op de gewenste temperaturen gebracht of gehouden.Voedingsmiddelen die gedurende langere tijd warm gehouden zijn, dienen na de gelegenheid veiligheidshalve weggegooid te worden. Wenst de klant de over schotten toch bij te houden dan vervalt alle verantwoordelijkheid van Sailor Seafood voor eventuele bederf van het voedsel als ook eventueel ziekte klachten.

17. Allergenen
Het is aan de klant om, ten laatste 24u op voorhand, alle relevante informatie m.b.t.allergieën via e-mail door te geven aan Sailor seafood. De meerprijs voor het aanpassen van bepaalde gerechten wordt doorgerekend aan de klant. Dit wordt per geval beoordeeld. De klant kan steeds de allergenen op voorhand opvragen alsook op locatie.

18. Privacy

Sailor Seafood verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en/of omdat de klant deze zelf aan Sailor Seafood verstrekt. Sailor Seafood is in dat kader aan te merken als (mede)verwerkings-verantwoordelijke in de zin van deAlgemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sailor Seafood bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld.
Sailor Seafood verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

19. Opschorting en ontbinding
Indien Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Sailor Seafood voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Sailor seafood het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor eeningebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is.

Sailor seafood heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang(gedeeltelijk) te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) op te schorten, als tenminste een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
a. Een verzoek tot verlening van – voorlopige- surseance aan de Opdrachtgever is ingediend;
b. Een verzoek tot faillietverklaring van de Opdrachtgever is ingediend;
c. Ten laste van de Opdrachtgever beslag is gelegd;
d. Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld.Opdrachtgever is verplicht om Sailor seafood onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub a tot en met d bedoelde gebeurtenissen.In geval Sailor seafood de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Sailor Seafood op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en behoudt Sailor seafood het recht op (aanvullende) schadevergoeding.

20. Eigendom en verhuur
1. Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, tenten, heaters, linnengoed en andere door Sailor Seafood ter beschikking gestelde non consumptie goederen blijven eigendom van Sailor Seafood. Indien goederen van SailorSeafood achterblijven dient Opdrachtgever dit direct aan Sailor Seafood te melden en in overleg te gaan over de wijze van retournering van betreffen de goederen.
2. Wanneer schade aan of verlies van deze goederen door Opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden wordt veroorzaakt, moeten deze door Opdrachtgever aan Sailor Seafood tegen kostprijs worden vergoed.
3. Indien Sailor Seafood en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat Sailor Seafood non consumptieve goederen, zoals hierboven beschreven (hierna: ‘het gehuurde’), verhuurt en/of in gebruik geeft aan Opdrachtgever, dan zijn de volgende bepalingen van toepassing:
4. De huurtermijn vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever het gehuurde in ontvangst neemt en eindigt op het moment dat ze door Sailor Seafood in ontvangst is genomen.
5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor in ontvangstneming van het gehuurde. Sailor Seafood heeft het recht van degene die het gehuurde komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert.
6. Opdrachtgever zal het gehuurde bij het einde van de huur opleveren in de staat die Sailor Seafood mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huur betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Indien Sailor Seafood bij het afhalen van het gehuurde niemand aantreft, is SailorSeafood bevoegd het gehuurde mee te nemen.
8. Het gehuurde wordt na retournering door Sailor Seafood geïnspecteerd, desgewenst op afspraak in aanwezigheid van Opdrachtgever. Indien bij, hetgeen hiervoor genoemde, controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
9. Opdrachtgever zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sailor Seafood. Evenmin is het de Opdrachtgever toegestaan het gehuurde door te verhuren of anderszins ter beschikking testellen aan derden.
10. De Opdrachtgever zal het gehuurde als een goed huurder beheren.
11. De Opdrachtgever is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en/of diefstal/vermissing, zoals het (correct)gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het gehuurde.
12. Opdrachtgever zal het gehuurde in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan Sailor Seafood, behoudens normale slijtage. Sailor Seafood kan zo nodig de kosten voor reiniging bij Opdrachtgever in rekening brengen.
13. Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van Sailor Seafood voor inspectie ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Sailor Seafood te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen.
14. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Sailor Seafood of met haar contracterende derden in verband met beschadiging, diefstal of verlies van het gehuurde lijden, ongeacht of de Opdrachtgever schuld heeft aan de schade, diefstal of verlies.
15. De Opdrachtgever zal schade aan of verlies van het gehuurde onmiddellijk naontdekking, maar uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan aan Sailor Seafood melden.In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Opdrachtgever verplicht aangifte te doen bij een politiebureau en een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan CGN te overhandigen.